ដៃ ពីរ ដែល ធ្វើ ការ ទទួល ផលា ច្រើន ជាង ដៃ ពីរ ដែល សំពះ បួងសួង។

ដៃ ពីរ ដែល ធ្វើ ការ ទទួល ផលា ច្រើន ជាង ដៃ ពីរ ដែល សំពះ បួងសួង

Advertisements