ប្រសិនបើ និយមន័យ ឬ ដំណើរយល់ដឹង ចំពោះ ខ្លួនឯង បាន មក ពី ការគិត របស់ អ្នកដទៃ ឬ តាម កញ្ចក់ សង្គម នោះ, យើង នឹង ប្រព្រឹត្តិ ខ្លួន អោយ ស្របគ្នា ទៅ នឹង អ្វី ដែល គេ ចង់បាន និង អ្វី ដែល គេ រំពឹងទុក។ ហើយ កាលណា យើង កាន់តែ រស់នៅ ដើម្បី អោយ សម ទៅ នឹង អ្វី ដែល អ្នកដទៃ រំពឹងទុក, យើង នឹង កាន់តែ ទន់ជ្រាយ, កាន់តែ រាក់កំផែល, និង កាន់តែ ខ្វះ ភាពកក់ក្ដៅ ចំពោះ ខ្លួនឯង។

society

Advertisements

ឈប់ ប្រវេប្រវា រក ភាព​រីករាយ…


យើង ប្រហែល ជា អាច នឹង រកឃើញ ភាពរីករាយ យ៉ាងស្រួល ប្រសិនបើ យើង ឈប់ ប្រវេប្រវា រកវា។ ភាព​រីករាយ គឺ ប្រៀប ​ដូច​ជា មេអំបៅ; កាន់​តែ ដេញ កាន់​តែ ឃ្លាត។

We may find happiness if stop struggling for it