សង្គម​ឋានៈ​និយម និង​គ្រឿងញៀន


សង្គមឋានៈនិយម (សក្ដិភូមិ) និងគ្រឿងញៀន មានផលប៉ះពាល់ ទៅលើមនុស្ស ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ កាលណាគេឈ្លក់វង្វេងយូរល្មម គេមើលមិនឃើញ អំពីផលប៉ះពាល់អាក្រក់។ កាន់តែអកុសលបំផុតនោះ គឺចាប់​កំណើត​ឡើង និងធំធាត់ នៅក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងតែម្ដង។

Hierarchic society and addictive substances have common affect on people. Once they’re hooked long enough, they can’t see the negative side of it. The most unfortunate of all is being born into and raised in such environment.

Dream…


Dream lofty dreams, and as you dream, so shall you become. Your vision is the promise of what you shall one day be; your ideal is the prophecy of what you shall at last unveil. --James Allen

Dream lofty dreams, and as you dream, so shall you become. Your vision is the promise of what you shall one day be; your ideal is the prophecy of what you shall at last unveil. –James Allen