ធ្វើល្អព្រោះខ្លួនជាមនុស្សល្អ


មនុស្សទូទៅ តែងប្រកាន់គំនិតថា បើគេធ្វើល្អដាក់ខ្លួន, ខ្លួនធ្វើល្អដាក់គេវិញ។ បើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួន, ខ្លួនត្រូវតែធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញ ដើម្បីរួចគ្នា។

ការពិត គឺមិនមែនចាំបាច់ ត្រូវតែដូច្នោះឡើយ។ មនុស្សយើងភាគច្រើន ដែលសុទ្ធតែជឿលើកម្មផល គួរតែដឹងថា អ្វីដែលសាងចេញទៅ គឺរមែងត្រឡប់មករកខ្លួនវិញ តាមផ្លូវណាមួយ ដែលភាគច្រើន ខ្លួនមិនដែលចាប់ភ្លឹក ឬមិនដឹងទាល់តែសោះ។ ដរាបណា យើងប្រកាន់គំនិតបែបនេះ (អាក្រក់ទៅ អាក្រក់មក), ការស្អប់ខ្ពើម និងការគុំគួន នឹងនៅតែមានទៅ មានមក, បន្តកកើនឡើង មិនចេះចប់។

បើមិត្តគិតថា ខ្លួនជាមនុស្ស ដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ មិត្តអាចបញ្ចប់វាបាន នៅត្រឹមខ្លួនមិត្ត។ ដូច្នេះហើយ ការដែលយើង គួរតែប្រព្រឹត្តិល្អដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នា… គឺមិនមែនដោយសារតែគេ ធ្វើល្អចំពោះមិត្តមុនទេ… មិនមែនដោយសារមិត្ត ខ្លាចគេរករឿងខ្លួនទេ… មិនមែនដោយសារមិត្ត ជាមនុស្សអន់ខ្សោយទេ… មិនមែនដោយសារមិត្ត ចង់លន់តួ យកចិត្តគេទេ… ប៉ុន្តែគឺដោយសារ មិត្តជាមនុស្សល្អ, ទន់ភ្លន់, សុភាពរាបសារ មានចិត្តសន្តោស។
-បុត្រាខ្មែរ