អ្វីដែលយកបានមក ដោយការប្រឹងប្រែង តាមភាពសុចរិតទៀងត្រង់ ពិតជាធ្វើឲ្យយើង មានកម្លាំងចិត្តខ្ពស់ ហើយមានភាពនឹងធឹង។ អ្វីដែលបានមក ដោយកេងប្រវញ្ចកម្លាំងអ្នកដទៃ អាចឲ្យយើងដោះទាល់រួចមួយគ្រា ប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តចុះខ្សោយ ព្រោះដឹងថាខ្លួន គឺជាមនុស្សគ្មានតម្លៃ សមនឹងអាការៈខាងក្រៅ ហើយតែងតែមានចិត្តស្រាល រអៀសខ្លួន ភ័យខ្លាចគ្រប់យ៉ាង។