អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់


អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះ គឺមិនមែនជាអ្វី ដែលអ្នកផ្សេង ធ្វើមកលើយើងទេ… គឺជម្រើសនៃការឆ្លើយតប របស់យើងហ្នឹងតែម្តង។

The important things in life


A philosophy professor stood before his class with some items on the table in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, about 2 inches in diameter.

He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.

So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.

He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.

The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else.

He then asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous “Yes.”

“Now,” said the professor, “I want you to recognize that this jar represents your life. The rocks are the important things – your family, your partner, your health, your children – things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full.

The pebbles are the other things that matter – like your job, your house, your car.

The sand is everything else. The small stuff.”

“If you put the sand into the jar first,” he continued “there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life.

If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party and fix the disposal.

Take care of the rocks first – the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.”

Best Gifts To Give:


អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា….
• ចំពោះមិត្តភក្តិៈ ភក្តីភាព
•• ចំពោះសត្រូវៈ ការលើកលែងទោស
••• ចំពោះចៅហ្វាយៈ សេវាកម្ម
•••• ចំពោះកុមារៈ គំរូល្អ
••••• ចំពោះឳពុកម្តាយៈ កតញ្ញូតាធម៌ និង ចិត្តភក្តី
•••••• ចំពោះគូស្នេហ៍ៈ ក្តីស្រឡាញ់ និងក្តីស្មោះស្ម័គ្រ

Lots of Reasons to Smile :)


When life gives you a hundred reasons to cry,
show the world that….
You have thousand reasons to SMILE.

ពេលណាជីវិត ផ្តល់ឲ្យយើងនូវ មូលហេតុមួយរយយ៉ាង សម្រាប់យំ, យើងបង្ហាញ ពិភពលោកវិញ នូវមូលហេតុមួយពាន់យ៉ាង សម្រាប់ញញឹម។

សារវិជ្ជាមាន សម្រាប់ពេលព្រឹក


នៅក្នុងជីវិត, ចូរកុំសោកស្តាយមួយថ្ងៃណាឡើយ ។
ថ្ងៃល្អ ផ្តល់ឲ្យមិត្តនូវភាពរីករាយ,
ថ្ងៃអាក្រក់ ផ្តល់ឲ្យមិត្តនូវបទពិសោធន៍ជីវិត។
ទាំងល្អ ទាំងអាក្រក់ សុទ្ធតែជាផ្នែកសំខាន់ នៃជីវិត។

ថាង ចេង ទៅ copy ធម៌ ភ្លេច USB Flash Drive


ហាហាហា!!!! ខ្ញុំអានរួច មិនអាចទប់សំណើចបាន សើចឡើងផ្អើលឆ្កែ។